พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิสิษฐ์ ช่างคำ  เลขที่สมัคร 651420678  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน