พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐวุฒิ กองศูนย์  เลขที่สมัคร 651420676  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน