พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีขจรยศ ไขประภาย  เลขที่สมัคร 651420671  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน