พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเวธกา แสนบุตรดี  เลขที่สมัคร 651420670  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน