พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวงศกร วงศ์รัตนะ  เลขที่สมัคร 651420668  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน