พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจรัสพร ศรีโนนยาง  เลขที่สมัคร 651420666  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน