พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายไพศาล ไชยเพชร  เลขที่สมัคร 651420665  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน