พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกิตติพงษ์ จารุจิตร  เลขที่สมัคร 651420663  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน