พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางพนิดา ภาวะโพธิ์  เลขที่สมัคร 651420662  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน