พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายยงยุทธ ภาวะโพธิ์  เลขที่สมัคร 651420661  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน