พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนิติภูมิ พลราชม  เลขที่สมัคร 651420660  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน