พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุขสันต์ แก้วฝ่าย  เลขที่สมัคร 651420659  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน