พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐริกา ฟองอ่อน  เลขที่สมัคร 651420658  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน