พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอมรพรรณ สุขสนวน  เลขที่สมัคร 651420652  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน