พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตรีคมกริช ด้วงทา  เลขที่สมัคร 651420649  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน