พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิทยา พงศ์ธนพจน์  เลขที่สมัคร 651420648  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน