พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนพณัฐ แก้วมณี  เลขที่สมัคร 651420647  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน