พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทจักรพันธ์ พิมพ์กลาง  เลขที่สมัคร 651420645  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน