พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิรประภา ชาปากดี  เลขที่สมัคร 651420642  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน