พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรพิมล ลาสแดง  เลขที่สมัคร 651420636  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน