พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายบัณฑิต วงศ์จันทร์  เลขที่สมัคร 651420635  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน