พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิรญาณ์ จำวงศ์ลา  เลขที่สมัคร 651420634  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน