พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทธนะรัชต์ จันทร์เพ็งเพ็ญ  เลขที่สมัคร 651420630  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน