พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพีรพัฒน์ บัวพรม  เลขที่สมัคร 651420625  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน