พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกริกพล เหลาสิงห์  เลขที่สมัคร 651420623  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน