พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภูมิพัฒน์ โชคนาโค  เลขที่สมัคร 651420622  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน