พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชนาธิป สมหวังสง่า  เลขที่สมัคร 651420621  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน