พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปฏิวัติ พันธ์สว่าง  เลขที่สมัคร 651420618  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน