พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจโทพัฒนศักดิ์ บังลาด  เลขที่สมัคร 651420614  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน