พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงศ์ ศรีพูล  เลขที่สมัคร 651420613  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน