พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนิธิศ รัตนฤทธิ์  เลขที่สมัคร 651420611  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน