พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางกัญญา?นัยน์? แท่นหิน  เลขที่สมัคร 651420610  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน