พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุพัตรา วารี  เลขที่สมัคร 651420607  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน