พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิภู ธีรชัยมงคลกุล  เลขที่สมัคร 651420606  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน