พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกิตติชัย เหล่าลุมพุก  เลขที่สมัคร 651420603  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน