พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตรีวายุ โอนวัง  เลขที่สมัคร 651420602  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน