พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทเจตพล แก้วปีลา  เลขที่สมัคร 651420601  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน