พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ พลฯ อาสาสมัครอภิสิทธิ์ หอมจำปา  เลขที่สมัคร 651420600  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน