พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนกฤต วิลาจันทร์  เลขที่สมัคร 651420599  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน