พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิศาล พัฒนิบูลย์  เลขที่สมัคร 651420597  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน