พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายรกัลญ์ตพล จิตเหลื่อม  เลขที่สมัคร 651420596  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน