พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิศาล กางทอง  เลขที่สมัคร 651420593  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน