พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบโทณพนันท์ ไชยวรรณ  เลขที่สมัคร 651420584  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน