พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุภัทศร เถื่อนแก้ว  เลขที่สมัคร 651420581  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน