พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววทันยา ธีรชัยมงคลกุล  เลขที่สมัคร 651420580  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน