พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเสกสรรค์ สุพร  เลขที่สมัคร 651420577  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน