พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุ่งรัศมี วัฒนพานิชกิจ  เลขที่สมัคร 651420576  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน