พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอทิรัตนา สมสมัย  เลขที่สมัคร 651420564  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน