พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีเจตดิลก โสสอน  เลขที่สมัคร 651420563  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน