พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณพกิตติ์ มะโนชัย  เลขที่สมัคร 651420560  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน